68 55 3651 31 98+ :شماره تماس       iranUnited Kingdom

تصفیه فاضلاب شهر انارک و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده با استفاده از نیزار مصنوعی (Constructed Wetlands)

 

تصفیه فاضلاب شهر انارک و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده با استفاده از نیزار مصنوعی (Constructed Wetlands)

شهر انارک یکی از شهرهای تاریخی در کویر مرکزی ایران بوده که به سبب موقعیت جغرافیایی خود در یک مسیر ترانزیتی مهم (غرب به شرق و جنوب به شمال) واقع گردیده است. کشاورزی و باغداری از جمله مشاغل اصلی مردمان این شهر بوده که در سال­ های اخیر به دلیل بروز بحران خشکسالی در کشور مورد آسیب جدی قرار گرفته است.

ﺟﻤـﻊﺑﻨـﺪي ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺟﻬـﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎبﻫﺎ و آبﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد آب، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ارزﺷـﻤﻨﺪ آب ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ و ﭘﺎﻳﺪار از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻟﺰام در رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺿﺮوري ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو اﺻﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻫﻢﭼﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮدد.

در همین راستا شرکت مهندسی آبسان سازه آپادانا با پشتوانه تجربیات و دانش خود مشاوره، طراحی و محاسبات فرآیندی تصفیه، محاسبات و طراحی سازه، محاسبات و طراحی تجهیزات مکانیکی، تهیه نقشه های اجرایی و نظارت بر اجرای پروژه تصفیه فاضلاب شهر انارک را بر عهده دارد.

سیستم تصفیه فاضلاب طبیعی با استفاده از وتلند

سیستم تصفیه فاضلاب شهر انارک، یک سیستم تصفیه طبیعی با استفاده از نیزار مصنوعی در نظر گرفته شده است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از این سیستم استفاده می شود. کیفیت پساب تصفیه شده توسط این سیستم به خوبی استاندارد سازمان محیط زیست ایران جهت استفاده در آبیاری زمین های کشاورزی و فضای سبز را تامین می نماید و لذا پساب تصفیه شده در سیستم تصفیه شهر انارک، به منظور احیای باغات و آبیاری فضای سبز شهری در نظر گرفته شده است.

ﻗﺮنﻫﺎي زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از وﺗﻠﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. وﺗﻠﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب در آن ﺑﻪ اﻧﺪازه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎك را از آب اﺷﺒﺎع و ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. وﺗﻠﻨﺪﻫﺎي مصنوعی ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﻪ ﻣﺼﺮف انرژی بالایی دارند، طراحی ﺷﺪه اند.

ﺗﻌﺪاد وﺗﻠﻨﺪﻫﺎي مصنوعی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 20000 عدد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺳﺎل1980 ﺗﺎ ﺳﺎل 2008 ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن 1894 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد وﺗﻠﻨﺪﻫﺎي مصنوعی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت شرکت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻮﺟﻲﺗﺎ، ﺗﻌﺪاد وﺗﻠﻨﺪﻫﺎي مصنوعی در ﺳﺎل 1996 در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻛﺎﻧﺎدا 176 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ (وﺗﻠﻨﺪ 116) در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ. در اروﭘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ داﻧﻤﺎرك ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ وﺗﻠﻨﺪ (130 وﺗﻠﻨﺪ) را داﺷﺘﻪاﺳﺖ. در ﺳﺎل 1996ﺳﻮﺋﺪ از 13 وﺗﻠﻨﺪ مصنوعی ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و در اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ، ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي 1989 - 1996 ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ 26 سیستم وتلند داشت که در حال حاضر به 54 سیستم رسیده است.

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر اﻳﺮان، ﺗﻨﻬﺎ دو وﺗﻠﻨﺪ مصنوعی در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 6/0 درﺻﺪ از ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. اﻳﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻳﺰد و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وﺟﻮد دارد.

مشخصات وتلندها

از ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي وﺗﻠﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري، ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺼﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺮژي، ارزان ﺑﻮدن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺰرگ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻣﺼﺮف زﻳﺎد اﻧﺮژي، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ،   ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﺼﻔﻴﻪ و دﻓﻊ ﻟﺠﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد در وﺗﻠﻨﺪﻫﺎ وجود ندارد.

در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺘﺪاول، ﻏﺎﻟﺐ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻧﺮژيﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮازم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲرﺳﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﭼﻮن؛

ﺳﺎدﮔﻲ (simplicity)

ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدنcost-effectiveness) )

ﻛﺎراﻳﻲ ( (efficiency

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن (reliability)

ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ

اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژيﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ و ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ارزشﻫﺎي وﺗﻠﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد. وﺗﻠﻨﺪﻫﺎ داراي ﻓﻮاﻳﺪ دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب، ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻼبﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ارزشﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

استفاده از وتلند به منظور تصفیه فاضلاب شهری به ویژه در مناطقی که زمین فراوان و ارزان در دسترس می­باشد، به جای استفاده از روش های تصفیه مکانیکی پرهزینه یکی از راهکارهای عملی جهت تصفیه فاضلاب ها می باشد.

(منبع: ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي وﺗﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و اﻳﺮان؛ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺗﺸﻴﻌﻲ، ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻬﺪوي، ﻓﺮﻫﺎم ﻛﺮﻛﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺪ وﺣﻴﺪ ﻏﻠﻤﺎﻧﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻄﺎﻳﻲﻓر)

از کارشناس بپرسید

آدرس

آدرس:
اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدير ، مجتمع اداري عقيق 4
تلفن:
68 55 3651 31 (98)+
   
52 93 3651 31 (98)+
فکس:
81 89 3651 31 (98)+
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Website:
www.absanco.com

 

جستجو

iranUnited Kingdom