فلوکولاتورلوله ای (Tube Flocclator)

فلوکولاتور لوله ای یا لخته ساز هیدرولیکی تجهیزی است که بر اساس سیستم جریان لوله ای (plug flow) عمل نموده و مواد شیمیایی تزریق شده در خط لوله در این تجهیز سبب تشکیل لخته (floc) می شوند. در پلانت هایی که دارای محدودیت فضا بوده و یا جریان سیال ناچیز است، به جای لخته ساز مکانیکی از لخته ساز هیدرولیکی یا فلوکولاتور لوله ای استفاده می شود. فلوکولاتور یکی از تجهیزات تصفیه خانه است.