پکینگ مدیای ثابت (Fixed Packing Bed)

معمولاً پکینگ ها به دو منظور افزایش سطح و همچنین فراهم نمودن مکان مناسب جهت رشد باکتری های موثر در تصفیه فاضلاب در واحدهای ته نشینی و همچنین راکتورهای تصفیه هوازی و بی هوازی مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از راه های ارتقای سیستم های تصفیه فاضلاب در مناطقی که به هر دلیل در ورودی مواد آلی به تصفیه خانه دچار افزایش بارگذاری (Overloading) شده اند، استفاده از پکینگ ها در سازه های موجود بوده که سبب افزایش سطح به ازای واحد حجم می گردد. پکینگ مدیای ثابت یکی از تجهیزات تصفیه خانه می باشد.

(Fixed Packing Bed) پکینگ مدیای ثابت