شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب مجتمع دامداری شهرکرد