68 55 3651 31 98+ :شماره تماس       iranUnited Kingdom

نشریات و استانداردها

استاندارد کیفیت آب آشامیدنی

نشریه 3-116

Drinking Water Quality Standard

در این نشریه کیفیت فیزیکی، شیمیایی، باکتریولوژیکی، رادیو اکتیویته آب آشامیدنی در ایران ارایه شده است. همچنین در مورد حداقل تعداد نمونه جهت انجام آزمایشات لازم در خصوص بررسی کیفیت آب آشامیدنی جداولی ارایه شده است.

 

مبانی و ظوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری

نشریه 3-118

Bases and Design Criteria for Sewage & Storm Water Collection System

هدف از تهیه مبانی و ظوابط طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی، کمک به کارشناسان فن و دستگاه های تصویب کننده طرح های فاضلاب شهری از طریق تعیین حدود مبانی و ظوابط طراحی و نکات اصلی می باشد. این مبانی و ظوابط در عین حال می تواند راهنمای مناسبی برای طراحان نیز باشد.

 

مبانی و ظوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری

نشریه 3-117

Bases & Design Criteria for Domestic Water Supply Projects

امروزه نقش و اهمیت ظوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادی ناشی از به کارگیری مناسب و مستمر آنها در پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آنها را ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است. با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران در تهیه استاندارد در بخش آب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

در این نشریه مواردی مانند مبانی تعیین جمعیت، دوره طرح و مصرف سرانه آب، ضوابط طراحی شبکه های توزیع و مخازن آب و سایر ظوابط طراحی و ملاحظات فنی وجود دارد.

 

آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی

نشریه 220-الف

با توجه به کمبود آب و بحران خشکسالی در کشور، و همچنین اقبال گسترده مردم از محصولات کشاورزی فاقد کودهای شیمیایی، امروزه تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب تصفیه شده و لجن حاصل از تصفیه در امور کشاورزی بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. زیرا استفاده از پساب حاصل از تصفیه فاضلاب به جای هدر دادن آب آشامیدنی در کشاورزی و همچنین استفاده از لجن حاصل از تصفیه فاضلاب به جای کودهای شیمیایی، علاوه بر دارا بودن مزیت­ های اقتصادی و زیست محیطی دارای یک مشکل بالقوه و مهم یعنی آلودگی میکروبی می باشد. بنابراین تنها راه استفاده مطمئن، ایمن و دارای صرفه اقتصادی از پساب و لجن تصفیه شده، مشاوره و خرید از شرکت­های معتبر مهندسی بوده که دارای کادر فنی و تحصیلکرده در این زمینه می باشد.

به منظور آگاهی از ظوابط مرتبط در زمینه استفاده از پساب تصفیه شده در امور کشاورزی به نشریه 535 مراجعه شود.

 

ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها

نشریه 535

Environmental Criteria of Treated Waste Water and Return Flow Reuse

استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در اموری مانند صنعت و کشاورزی، سال های زیادی است که در مناطق توسعه یافته دنیا در حال انجام است. در سال های اخیر و به دلیل بروز خشکسالی در کشور، بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک در کشور استفاده مجدد از پساب های بهداشتی و صنعتی را در دستور کار خود قرار داده اند.

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻨﻤﺎیی و اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﺴﺎبﻫـﺎ و آبﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ در ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎبﻫﺎ و آبﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ و اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

از کارشناس بپرسید

آدرس

آدرس:
اصفهان ، سپاهان شهر ، بلوار غدير ، مجتمع اداري عقيق 4
تلفن:
68 55 3651 31 (98)+
   
52 93 3651 31 (98)+
فکس:
81 89 3651 31 (98)+
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Website:
www.absanco.com

 

جستجو

iranUnited Kingdom