تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی شرکت توسعه و عمران شهرستان نایین