طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شرکت دامون زاگرس بروجرد