بافل-ویناچ-لاندر

در ورودی و خروجی سازه های ته نشینی و به منظور توزیع یکنواخت جریان، از بافل استفاده می شود که می تواند به صورت بتنی و یا فلزی ساخته شود.

تجهیزاتی که در سازه خروجی و به منظور جمع آوری پساب نصب می شود ناودانی یا Launderنامیده می شوند که می توانند به صورت بتنی یا فلزی ساخته شوند. عموما بر روی لاندرها شکاف های V شکل تعبیه می گردد که وظیفه جمع آوری جریان سیال به صورت یکنواخت را بر عهده دارد. بافل-ویناچ-لاندر از تجهیزات تصفیه خانه هستند.

لاندر ویناچ فایبر گلاس

  لاندر ویناچ فایبر گلاس

لاندر ویناچ فایبر گلاس

لاندر ویناچ فایبر گلاس