تصفیه آب مورد نیاز در صنایع غذایی

در این بخش آب مورد نیاز صنایع غذایی از ۲ منظر کیفیت شیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار می گیرند.

کیفیت شیمیایی آب مورد نیاز در صنایع غذایی: در اغلب صنایع کیفیت شیمیایی آب اهمیت بسیاری دارد زیرا مصرف آب با کیفیت شیمیایی نامطلوب سبب ایجاد صدمات زیادی به دستگاه ها و تجهیزات تولید در صنعت وارد می سازد. از جمله مهم ترین این صدمات می توان خاصیت رسوب گذاری و یا خورندگی آب مصرفی را نام برد که سبب آسیب رسانی به لوله ها، مخازن و سایر تجهیزاتی که در تماس با آب هستند، می شود. تصفیه اب صنعتی

آب مورد نیاز صنایع مختلف از نظر کیفیت شیمیایی به ۴ گروه تقسیم بندی می شود که تفاوت آنها در میزان پارامترهای شیمیایی مهم در آب مصرفی هر صنعت می باشد. پارامترهای شیمیایی مهم و میزان هریک از آنها را در این ۴ گروه در جدول ذیل مشاهده می شود:

لازم به ذکر است که منظور از حساسیت در این گروه بندی، حساسیت تجهیزات کارخانه و یا فرایند تولید نسبت به کیفیت شیمیایی آب می باشد به عنوان مثال گروه بسیار حساس تجهیزاتی مانند بویلرهای با فشار زیاد و همچنین آب مورد نیاز در فرایندهای شیمیایی را در بر می گیرد.

با توجه به پروسه تولید در صنایع غذایی و تجهیزات مورد استفاده، کیفیت شیمیایی آب مورد نیاز در این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

استفاده از آب گروه ۱ و یا ۲ جهت بویلر و خنک کننده

استفاده از آب گروه ۳ جهت استفاده در فرایند، CIP و مصارف بهداشتی کارکنان

استفاده از آب گروه ۴ جهت شستشوی سطوح غیر حساس، آتش نشانی و آبیاری

کیفیت میکروبی آب مورد نیاز در صنایع غذایی: با توجه به اینکه صنایع غذایی در زمره صنایع غذایی دسته بندی می گردند، لذا می توان گفت کیفیت میکروبی آب مصرفی و سلامت آب از کیفیت شیمیایی آن اهمیت بیشتری دارد. به ویژه آبی که در فرایند تولید و یا CIP مورد استفاده قرار می گیرد، بایستی کاملا عاری از هرگونه جامدات و پاتوژن ها بوده به طوری که میزان باکتری های شاخص نظیر کلی فرم کل و مدفوعی در آب مصرفی این صنعت بایستی صفر باشد.

فرایندهای پیشنهادی جهت تصفیه آب مورد نیاز صنایع غذایی

الف- تصفیه آب برای استفاده در گروه ۱ و ۲

در صورت نیاز به آب با کیفیت گروه ۱ و ۲ از سیستم تصفیه فیزیکو شیمیایی مانند ستون های تبادل یونی Ion Exchange (سختی گیر) و یا روش های فیزیکی تصفیه پیشرفته مانند غشاها (MF,UF,NF,RO) بهره برداری می گردد.

ب- تصفیه آب برای استفاده در گروه ۳

با توجه به اینکه کیفیت آب مورد نیاز در این گروه مشابه آب شرب می باشد، لذا در صورتی که از آب چاه به طور مستقیم در صنعت استفاد می شود، می توان با یک سیستم گندزدایی مانند کلرزنی کیفیت مورد نظر را تامین نمود. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از فیلترهای غشایی، آب عاری از مواد پاتوژن بوده و به کلرزنی نیازی ندارد.

ج- تصفیه آبهای آلوده به مواد آلی

در صورتی که آب مصرفی به آلاینده های خاص مانند مواد آلی آلوده شده باشد، بایستی سیستم تصفیه ویژه ای برای آن طراحی نمود. یکی از این سیستم ها استفاده از مواد جاذب مانند کربن فعال می باشد.

در نهایت کارشناسان این مجموعه جهت تامین آب مناسب هر صنعت، با توجه به کیفیت آب خام و کیفیت مورد نیاز آب مصرفی، سیستم تصفیه مناسب با هر صنعت را طراحی و اجرا می نمایند.