تصفیه آب مورد نیاز در صنایع فولاد

در اغلب صنایع کیفیت شیمیایی آب اهمیت بسیاری دارد زیرا مصرف آب با کیفیت شیمیایی نامطلوب سبب ایجاد صدمات زیادی به دستگاه ها و تجهیزات تولید در صنعت وارد می سازد. از جمله مهم ترین این صدمات می توان خاصیت رسوب گذاری و یا خورندگی آب مصرفی را نام برد که سبب آسیب رسانی به لوله ها، مخازن و سایر تجهیزاتی که در تماس با آب هستند،  می شود. ( تصفیه آب صنعتی )

آب مورد نیاز صنایع مختلف از نظر کیفیت شیمیایی به ۴ گروه تقسیم بندی می شود که تفاوت آنها در میزان پارامترهای شیمیایی مهم در آب مصرفی هر صنعت می باشد. پارامترهای شیمیایی مهم و میزان هریک از آنها را در این ۴ گروه در جدول ذیل مشاهده می شود:

محدوده مطلوب شاخص های ۴ گروه آب صنعتی

شاخص محدوده مطلوب(mg/l)
گروه۱

بسیار حساس

گروه۲

حساس

گروه۳

نسبتا حساس

گروه۴

غیر حساس

آهن ۰۵/۰-۰ ۱/۰-۰ ۳/۰-۰ ۱-۰
منگنز ۰۱/۰-۰ ۰۵/۰-۰ ۳/۰-۰ ۱-۰
قلیاییت ۵۰-۰ ۷۵-۰ ۱۵۰-۰ ۵۰۰-۰
COD ۵-۰ ۱۰-۰ ۲۰-۰ ۷۵-۰
کلراید ۲۰-۰ ۱۰۰-۰ ۲۰۰-۰ ۵۰۰-۰
سولفات ۲۰-۰ ۱۰۰-۰ ۲۵۰-۰ ۵۰۰-۰
سختی ۱-۰ ۱۰۰-۰ ۲۵۰-۰ ۵۰۰-۰
TDS ۵۰-۰ ۱۰۰-۰ ۵۰۰-۰ ۱۰۰۰-۰
سیلیکا ۵-۰ ۱۰-۰ ۲۰-۰ ۵۰-۰
PH ۹-۷ ۱۰-۶ ۱۰-۵ ۱۰-۵
جامدات معلق ۱-۰ ۵-۰ ۱۰-۰ ۱۰۰-۰

لازم به ذکر است که منظور از حساسیت در این گروه بندی، حساسیت تجهیزات کارخانه و یا فرایند تولید  نسبت به کیفیت شیمیایی آب می باشد به عنوان مثال گروه بسیار حساس تجهیزاتی مانند بویلرهای با فشار زیاد و همچنین آب مورد نیاز در فرایندهای شیمیایی را در بر می گیرد.

با توجه به پروسه تولید در صنایع فولاد و تجهیزات مورد استفاده، کیفیت شیمیایی آب مورد نیاز در این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

استفاده از آب گروه ۱ جهت بویلر و خنک کننده، آب شستشوی دمین برای صنایع فولاد و آهن

استفاده از آب گروه ۲ آب نرم برای شستشو در صنایع فولاد

استفاده از آب گروه ۳ آب مصرفی نورد گرم، نورد سرد، حرارت زدا، تمییز کننده گاز و پرداخت در صنایع فولاد، مصارف بهداشتی کارکنان

استفاده از آب گروه ۴ جهت شستشوی سطوح غیر حساس، آتش نشانی و آبیاری

فرایندهای پیشنهادی جهت تصفیه آب مورد نیاز صنایع فولاد

الف-  تصفیه آب برای استفاده  در گروه ۱ و ۲

در صورت نیاز به آب با کیفیت گروه ۱ و ۲ از سیستم تصفیه فیزیکو شیمیایی مانند ستون های تبادل یونی Ion Exchange (سختی گیر) و یا روش های فیزیکی تصفیه پیشرفته مانند غشاها (MF,UF,NF,RO) بهره برداری می گردد.

کیفیت آب مورد نیاز در صنایع فولاد

فیلترهای غشایی

کیفیت آب مورد نیاز در صنایع فولاد

ستون های تبادل یون

ب- تصفیه آب برای استفاده  در گروه ۳

با توجه به اینکه کیفیت آب مورد نیاز در این گروه مشابه آب شرب می باشد، لذا در صورتی که از آب چاه به طور مستقیم در صنعت استفاد می شود، می توان با یک سیستم گندزدایی مانند کلرزنی کیفیت مورد نظر را تامین نمود. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از فیلترهای غشایی، آب عاری از مواد پاتوژن بوده و به کلرزنی نیازی ندارد.

یک نمونه از کلریناتور

یک نمونه از کلریناتور

یک نمونه از کلریناتور

ج- تصفیه آبهای آلوده به مواد آلی

در صورتی که آب مصرفی به آلاینده های خاص مانند مواد آلی آلوده شده باشد، بایستی سیستم تصفیه ویژه ای برای آن طراحی نمود. یکی از این سیستم ها استفاده از مواد جاذب مانند کربن فعال می باشد.

در نهایت کارشناسان این مجموعه جهت تامین آب مناسب هر صنعت، با توجه به کیفیت آب خام و کیفیت مورد نیاز آب مصرفی، سیستم تصفیه مناسب با هر صنعت را طراحی و اجرا می نمایند. ( تصفیه فاضلاب فولاد )