حداقل فاصله سپتیک تانک از اماکن دیگر

                                                                                                                          فاصله
مکان یا مورد (ft) (m)
منابع آب ۵۰ ۱۵
فونداسیون ساختمان های قابل سکونت ۲۵ ۷.۶
لبه خارجی کف ساختمان های قابل سکونت ۱۵ ۴.۵
دریاچه و برکه ۵۰ ۱۵
آب انبار ۵۰ ۱۵
نهر آب و راه آب ۱۰ ۳.۰
چشمه ۱۰۰ ۳۰
رودخانه ۵۰ ۱۵
استخر شنا ۱۵ ۴.۵
ساختمان ها و سازهای غیر مسکونی ۱۰ ۳
چاه آب ۵۰ ۱۵
خط لوله اصلی آب ۵۰ ۱۵