راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب شرکت سیمرغ اصفهان

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی شرکت سیمرغ اصفهان به محل در نظر گرفته شده در این شرکت حمل شده و نصب گردید. همچنین با تزریق لجن فعال مناسب راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب انجام شده و هم اکنون در مرحله ی بهره برداری اولیه می باشد. در این مرحله نیروی بهره بردار معرفی شده از سوی کارفرما در خصوص بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب آموزش دیده و آماده تحویل و بهره برداری دائم دستگاه خواهد شد.