ظرفیت سپتیک تانک بر اساس لوازم بهداشتی

اماکن مسکونی بر اساس تعداد اتاق خواب حداکثر تعداد واحدهای مصرف (FU) حداقل ظرفیت سپتیک تانک (gal)
۱ و ۲ ۱۵ ۷۵۰
۳ ۲۰ ۱۰۰۰
۴ ۲۵ ۱۲۰۰
 ۵ و ۶ ۳۳ ۱۵۰۰