ظرفیت مخزن آب سرد بر اساس نوع ساختمان

ذخیره سازی به ازای هر نفر

نوع ساختمان litres gal
کارخانجات ( به غیر از مصارف صنعتی ) ۱۰ ۲
بیمارستان به ازای هر تخت ۱۵۰ ۳۳
بیمارستان به ازای کارکنان هر شیفت ۴۵ ۱۰
خوابگاه دانشجویی ۹۰ ۲۰
هتل ۱۵۰ ۳۳
منازل ۱۳۵ ۳۰
اماکن اداری با رستوران ۴۵ ۱۰
اماکن اداری بدون رستوران ۳۵ ۸
رستوران به ازای هر پرس غذا ۷ ۱.۵
مدارس شبانه روزی ۹۰ ۲۰
مدارس روزانه ۳۰ ۷