ظرفیت مخزن آب سرد به ازای تجهیزات

   ذخیره سازی به ازای هر واحد

نوع تجهیزات litres gal
دوش ۴۵۰ – ۹۰۰ ۱۰۰ – ۲۰۰
وان ۹۰۰ ۲۰۰
توالت ۱۸۰ ۴۰
دستشویی ۹۰ ۲۰
سینک ۹۰ ۲۰
آبریزگاه ۱۸۰ ۴۰
شیر آبیاری باغچه ۱۸۰ ۴۰