مصرف آب در کشاورزی

کشاورزی و صنعت بزرگترین مصرف کنندگان آب هستند و از بین این دو کشاورزی دارای مصرف عمده آب است. به عنوان مثال مصرف آب در تهیه هر تن از بعضی محصولات ذکر شده:

  • تهیه هر تن گندم به ۱۵۰۰ مترمکعب آب نیاز دارد.
  • تهیه هر تن برنج به ۴۰۰۰ مترمکعب آب نیاز دارد.
  • تهیه هر تن پنبه به ۱۰۰۰۰ مترمکعب آب نیاز دارد.
  • تهیه هر تن چاودار به ۱۰۰۰ مترمکعب آب نیاز دارد.

برای توجه بیشتر به مصرف آب در کشاورزی کافی است اشاره نمائیم که اگر انسانی به وزن ۷۵ کیلوگرم در سال ۷۵ مترمکعب آب مصرف نماید، تولید ۷۵ کیلوگرم گندم در سال به ۱۰۰ مترمکعب آب نیاز خواهد داشت.

منبع: کتاب اصول تصفیه آب

تالیف: مهندس مرتضی حسینیان