نمک زدایی (تصفیه آب) به روش اسمز معکوس

اسمز معکوس با استفاده از یک پمپ فشار بالا برای بالا بردن فشار سمت محلول نمکی فعالیت می کند. این فشار نیرویی را به آب برای عبور از غشای نیمه تراوا وارد می نماید. آب از این طریق تمام (حدود ۹۵ تا ۹۹ درصد) نمک های حل شده را ترک می کند.

مقدار فشار مورد نیاز بستگی به غلظت آب خوراک دارد. هر چه غلظت آب خوراک بیشتر باشد ، فشار بیشتری برای غلبه کردن بر فشار اسمزی نیاز است.

آب یونیزه شده آب پرمیت یا محصول نامیده می شود. جریان آب که حاوی آلاینده های غلیظ است از طریق غشای اسمز معکوس عبور نمی کنند، جریان ریجکت یا غلیظ نامگذاری شده است.

هنگامی که آب خوراک به غشای اسمز معکوس تحت فشار وارد می شود، مولکول های آب از غشای نیمه تراوا عبور می کنند و نمک ها و دیگر آلاینده ها اجازه عبور ندارند. در همین حال این مواد به جریان ریجکت (جریان غلیظ یا آب نمک) تخلیه می گردد.

آب عبوری از غشاها پرمیت یا محصول نامیده می شود و معمولا صددر ۹۵ تا ۹۹ درصد نمک های حل شده از آن حذف می گردند. در یک سیستم اسمز معکوس تک مرحله ای (Stage) آب خوراک از یک مسیر وارد اسمز معکوس می شود و از یک مسیر دیگر به عنوان آب تولیدی و یا آب غلیظ شده خارج می گردد. در سیستم اسمز معکوس  در مرحله ای، جریان ریجکت یا غلیظ از مرحله اول به عنوان جریان ورودی به مرحله دوم وارد می شود.

اختلاف بین یک سیستم تک گذر (Single Pass) و دو گذر (Double Pass) در این دست که در سیستم دو گذر، آب تولیدی از گذر اول به گذر دوم به عنوان خوراک وارد می شود. این عمل باعث می شود که آب تولیدی از گذر دوم بسیار باکیفیت و خالص باشد زیرا از دو سیستم اسمز معکوس عبور کرده است.