نصب و راه اندازی پل لجن روب تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان کودکان حکیم تهران

پل لجن روب ساخته شده توسط شرکت آبسان سازه آپادانا جهت نصب در سازه ته نشینی ثانویه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان کودکان حکیم تهران حمل گردید.