پکیج تزریق پلی الکترولیت: (Polyelectrolyte Injection Package)

برای کامل کردن عملیات انعقاد و لخته سازی و ایجاد لخته های بزرگتر از موادی به نام کمک منعقد کننده – پلی الکترولیت یا پلی اکریل آمید  Polyelectrolyte–Polyacrylamid  استفاده می شود. پلیمرهای منعقد کننده ، ترکیباتی پلیمری با وزن ملکولی بالا، بر پایه پلی آکریل آمید، محلول در آب هستند که بطور وسیعی بعنوان منعقد کننده، افزایش دهنده سرعت ته نشینی مواد جامد معلق و کلوئیدها و رنگ بری در فرآیندهای تصفیه و تولیدمایعات بکار برده می شوند.

پکیج تزریق پلی الکترولیت

پکیج تزریق پلی الکترولیت

نحوه کار:

کار این پکیج ها بدین صورت است که پودر پلی الکترولیت به همراه آب به منظور رقیق کردن محلول و رسیدن به درصد مورد نظر تزریق، در مخزن آماده سازی محلول ریخته می شود. محلول توسط میکسر با دور مناسب همزده می شود تا مواد کاملا مخلوط شده و محلول همگنی تشکیل گردد. محلول آماده شده توسط پمپ تزریق )دوزینگ پمپ(  در محل مورد نظر تزریق می گردد.

مشخصات فنی :

  •  مخزن جهت آماده سازی محلول پلی الکترولیت
  •  الکتروموتور بهمراه شفت و پروانه جهت اختلاط
  •  پمپ تزریق
  •  تابلو برق جهت کنترل