تعیین حجم سپتیک تانک

حجم سپتیک تانک را می توان از طریق رابطه زیر بر اساس تعداد نفرات ساختمان تخمین زد:

C = (180 × P) + 2000

C  = ظرفیت بر حسب لیتر

P = تعداد نفرات

به عنوان مثال حجم سپتیک تانک برای ۱۰ نفر عبارت است از:

C = (180 × ۱۰) / ۲۰۰۰ = ۳۸۰۰ Lit (3.8 m³)

تخمین حجم سپتیک تانک خانه ها

حداکثر جمعیت (نفر) ظرفیت سپتیک تانک (m³) حداکثر جمعیت (نفر) ظرفیت سپتیک تانک (m³)
۴ ۱.۹ ۱۲ ۴.۱
۶ ۲.۳ ۱۴ ۴.۶
۸ ۲.۹ ۱۶ ۵.۷
۱۰ ۲.۴