پکیج تزریق مواد شیمیایی

درصنعت به منظورکنترل PH کنترل بار آلودگی میکروبی،کنترل کف ممانعت از رسوب گرفتگی وکنترل سایر پارامترهای فرآیندی نیاز به دستگاه های افزایش مواد و کنترل کننده پارامترهای مورد اشاره میباشد.در صنعت آب و فاضلاب کلرزنی، ازنزنی افزایش شیرآهک،سولفات آهن،کلرید آهن و…نیاز به کنترل اتومات یا نیمه اتومات دارد.
درصنایع غذایی افزایش ضدکف ها ، افزایش ضد رسوب ها،افزایش اسید و بازها جهت کنترل PH … افزایش سایر افزودنی های مجاز و….
احتیاج به سیستم های کنترل کننده دارد.در صنایع شیمیایی بسیاری از پارامترهای فرآیندی باید بصورت اتومات مورد کنترل قرارگیرد.
پکیجهای تزریق موادشیمیایی دارای تجهیزات لازم جهت تهیه، نگهداری و افزایش خودکار موادکنترل کننده پارامترهای فرآیندی میباشد.نحوه کار این سیستم به اینصورت است که موادشیمیایی به صورت محلول با نسبت تعریف شده از مخزن نگهدارنده توسط یک دستگاه پمپ تزریق از نوع دیافراگمی و نازل مربوطه به نقاط مورد نظر تزریق می شود.

پکیج تزریق مواد شیمیایی