شیر تلسکوپی

شیرهای تلسکوپی برای کنترل سطح مایع یا تخلیه لجن از مخازن ته نشینی با استفاده از تنظیم سطح به کار گرفته می شوند. شیرهای تلسکوپی برای تنظیم سطح سیال در سازه های مخزنی مانند: مخازن و استخرها طراحی شده اند. یک مثال کاربردی تنظیم سطح پساب در یک حوضچه ته نشینی می باشد.

این شیرها همچنین به عنوان “شیر های تخلیه لجن” یا “دریچه های تخلیه” نیز شناخته می شوند ، شامل یک دسته چرخشی جهت بالا بردن شیر، شافت اتصال و یک لوله لغزنده (تخلیه) است که به صورت عمودی در داخل یک لوله عمودی ثابت حرکت می کند. با چرخاندن از دسته چرخشی، لوله لغزنده بالا می رود یا پایین می آید تا سطح جریان مطلوب در سازه مخزنی حفظ شود. این تجهیز به صورت دستی و یا برقی قابل استفاده است.